Pages

Subscribe:

Minggu, 29 Januari 2012

MODEL PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUH


1.      Biografi Muhammad Abduh
Nama lengkapnya Syeikh Muhammad Abduh ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah (Bahasa Arab: محمد بن عبده بن حسن خير الله). Bapanya, Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Ibunya, Junaidah Uthman, dikatakan mempunyai salasilah perhubungan dengan Saidina Umar bin al-Khattab r.a.. Nama Abduh diambil daripada hadis Nabi Muhammad s.a.w., yaitu abduhu wa rasuluh (Bahasa Arab: عبده ورسوله). Beliau dilahirkan pada tahun 1849 Masihi bersamaan dengan 1265 Hijrah di Kampung Mahallat Nasr, Mukim Sujubrakhit, Daerah Buhairah, Mesir[1]
Muhammad Abduh di suruh belajar menulis dan membaca setelah mahir, ia diserahkan kepada satu guru untuk dilatih menghafal al-Qur'an. Hanya dalam masa dua tahun, ia dapat menghafal al-Qur'an secara keseluruhan. Kemudian, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di tahun 1862, setelah dua tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena disana menggunakan metode menghafal. Ia akhirnya lari meninggalkan pelajarannya dan pulang ke kampungnya dan berniat bekerja sebagai petani. Tahun 1865 (usia 16 tahun) iapun menikah. Baru empat puluh hari menikah, ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta. Iapun pergi, tapi bukan ke Tanta. Dia bersembunyi di rumah salah seorang pamannya, Syekh Darwisy Khadr. Syekh Darwisy tahu keengganan Abduh untuk belajar, maka ia selalu membujuk pemuda itu supaya membaca buku bersama-sama. Setelah itu, Abduhpun berubah sikapnya sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya[2].

Selepas dari Tanta, ia melanjutkan studi di al-Azhar dari tahun 1869-1877 dan ia mendapat predikat “’alim”. Di sanalah ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani yang kemudian menjadi muridnya yang paling setia. Dari al-Afghani yang kemudian belajar logika. Filsafat, teologi dan tasawuf.
Pengaruh pemikiran al-Afghani terhadap Abduh begitu besar, ide-ide pembaharuan yang dibawa al-Afghani banyak mempengaruhi Abduh. Bedanya, al-Afghani lebih menekankan pembaharuan di bidang politik, sedangkan Abduh dibidang pendidikan.
Tahun 1879, Abduh dibuang keluar kota Kairo karena dituduh turut berperan dalam mengadakan gerakan Khadowi Taufik. Hanya setahun ia dibuang, tahun 1880 ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir “الوقائع المصرية[3].
Di akhir tahun 1882, Ia lagi-lagi dibuang. Tapi kali ini dibuang ke luar negeri dan ia memutuskan pergi ke Beirut. Alasan pembuangan ini adalah keterlibatan Abduh dalam pemberontakan Urabi Pasya. Baru setahun di Beirut, dia diundang al-Afghani supaya datang ke Paris guna membentuk gerakan al-Urwah al-Wasqa. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk menentang ekspansi Eropa di dunia Islam. Terbitlah majalah al-Uswah al-Wutsqa. Ide pemikiran berasal dari al-Afghani, sedangkan tulisan yang mengungkapkan pemikiran itu dilakukan oleh Abduh. Majalah tersebut hanya bertahan delapan bulan dengan 18 kali terbit[4].
Setelah itu, ia berpisah dengan gurunya. Gurunya menuju Persia – ada juga yang mengatakan ke Rusia. Sedangkan ia sendiri kembali ke Beirut pada tahun 1885 M. di Kota ini, ia pusatkan perhatiannya pada ilmu dan pendidikan. Ia mengajar di Madrasah Sultaniah dan di rumahnya sendiri. Pelajaran tauhid yang diberikannya di Madrasah Sultaniah tersebut menjadi dasar dari Risalah al-Tauhid-nya[5]
Sekembalinya dari pembuangan, di akhir tahun 1888, ia mulai aktivitasnya. Karirnya dimulai dari menjadi hakim Pengadilan Negeri kemudian menjadi penasehat Mahkamah Tinggi. Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim ia berusaha memperbaiki pendidikan di al-Azhar. Ia ingin membawa ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang di Eropa ke al-Azhar. Usahanya tidak berjalan mulus bahkan usahanya kandas. Banyak tantangan dari para ulama’ yang berpegang pada tradisi lama. Tahun 1899, ia diangkat menjadi Mufti Mesir, suatu jabatan resmi penting di Mesir dalam menafsirkan hukum syari’at untuk seluruh Mesir. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi anggota majlis syura[6].
Abduh tidak bisa menjalankan ibadah haji hingga akhir hayatnya karena faktor politik. Akhirnya, pada 11 Juli 1905, Abduh dipanggil ke hadirat Allah setelah agak lama ia menderita kanker hati[7], di usia yang belum begitu tua yaitu sekitar 56 tahun.
Beliau pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam kerajaan. Antara jawatan yang pernah disandangnya ialah:
·         Guru di Masjid al-Husaini di Mesir;
·         Pensyarah di Darul 'Ulum, Mesir;
·         Guru di Sekolah as-Sultaniah, Beirut;
·         Ketua Editor Akhbar al-Waqa'i'a al-Misriyah (Bahasa Arab: الوقائع المصرية) di Mesir;
·         Ketua hakim mahkamah Rayuan di Mesir
·         Anggota Majlis pengurusan Universiti Al-Azhar di Mesir
·         Mufti kerajaan Mesir (1899-1905)
Beliau meninggal dunia pada tahun 1905 bersamaan dengan tahun 1314 Hijrah di Iskandariah, Mesir.
            Syeikh Muhammad Abduh memiliki sifat kepribadian yang tinggi. Beliau berani menyatakan ide-ide islahnya walaupun terpaksa berhadapan dengan rintangan yang besar. Beliau juga berani  melawan kebencian bangsa Mesir terhadap tentara Inggris kepada tokoh-tokoh Inggris semasa mengunjungi London pada tahun 1881.
Walaupun Syeikh Muhammad Abduh seorang yang tegas, namun dibalik ketegasannya itu, ada sifat penyayang kepada anak-anak muridnya. Beliau menubuhkan al-Jami'iah al-Khairiah al-Islamiah (Bahasa Arab: الجمعية الخيرية الإسلامية) untuk membantu murid-muridnya yang menghadapi masalah keuangan. Selain itu, beliau merupakan seorang ulama yang berketerampilan. Beliau diberi kepercayaan untuk menjawat beberapa jawatn penting negara seperti Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, Ahli Majlis Pengurusan Universiti al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir. Di samping itu, Syeikh Muhammad Abduh meruapakan seorang yang berdaya kreatif dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang bernafas islam, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran umat Islam ketika itu.
Syeikh Muhammad Abduh banyak mengambil inspirasi daripada Gerakan Islah yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani. Kesannya, beliau lebih bersikap terbuka dibanding sebelumnya. Beliau banyak memberi saranan ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam. Saranan-saranan beliau meliputi aspek-aspek berikut:
   Akidah: Syeikh Muhammad Abduh menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran sebenar dalam bentuk yang asal dan murni serta menyesuaikannya dengan kehendak semata. Syaratnya, ia tidak boleh bertentangan dengan kehendak al-Quran dan Sunnah. Beliau menolak sekeras-kerasnya konsep Taqlid al-A'ma (Bahasa Arab: تقليد الأعمى) atau taklid buta. Beliau mengajak umat Islam mempelajari ilmu-ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah untuk membina umat yang mempunyai daya fikir yang tinggi dan seterusnya mampu keluar daripada belenggu penjajahan.
   Integrasi ilmu: Syeikh Muhammad Abduh mendapati sistem pendidikan pada masa itu hanya tertumpu kepada bidang-bidang agama dalam bentuk uraian kitab-kitab klasik tanpa cuba disesuaikan dengan kehendak semata. Berdasarkan pengalamannya belajar di Tanta dan Universiti al-Azhar, beliau mendapati keadaan pembelajaran di Tanta terlalu mundur, sehingga disifatkan anak muda yang suka belajar di situ sentiasa dibendung rasa putus asa. Keadaan di Universiti al-Azhar juga sama. Beliau mengkritik dengan katanya:
"Aku sangka pengajian seperti ini hanya berlaku di Tanta sahaja, tetapi juga berlaku di al-Azhar. Aku dapati 95 peratus daripada pelajarnya tidak dapat bertahan lebih lama dengan corak pengajaran seperti ini. Para guru mengajar apa yang dia faham ilmu itu tanpa mengira kemampuan pemahaman seseorang pelajar. Mereka menyangka pelajar telah faham, sedangkan sebenarnya mereka tidak faham."
Beliau menyarankan supaya bidang-bidang ilmu Fardu Kifayah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universiti. Saran itu diterima oleh Kerajaan Mesir. Sukatan pengajian di Universiti al-Azhar diubah selaras dengan saran beliau dan dijadikan sebagai model kepada pusat-pusat pengajian tinggi lain di seluruh dunia Islam.
   Kecakapan pentadbiran: Ketika Syeikh Muhammad Abduh bertugas sebagai Hakim di Mahkamah Rayuan Mesir, beliau mendapati kepincangan dalam sistem pentadbiran kehakiman. Beliau berpendapat ia tidak sistematik dan perlu dengan pengislahan. Pengislahan yang dilakukan dimuatkan di dalam karyanya yang berjudul at-Tahrir fi Islah al-Mahakim as-Syar'iyyah (Bahasa Arab: التحرير في إصلاح المحاكم الشرعية).

faktor melakukan pengislahan dalam sistem pendidikan

·         Beliau mendapat inspirasi Gerakan Islah Sayid Jamaluddin al-Afghani yang menjurus ke arah mewujudkan integrasi ilmu.
·         Kesadaran Syeikh Muhammad Abduh terhadap keperluan kepada Islah dalam kurikulum sekolah dan universiti yang sudah ketinggalan zaman.
·         Sistem pendidikan masa itu menjurus ke arah taqlid buta dan pasfi (jumud).
·         Kekurangan prasarana pendidikan serta bantuan dari Kerajaan Mesir kepada golongan miskin.
·         Kadar gaji guru yang rendah.

Kaedah Islah
Disebabkan proses Islah memakan masa yang panjang dan dengan strategi yang baik, Syeikh Muhammad Abduh menggunakan pelbagai metode untuk menyalurkan ide-ide Islahnya. Antara saluran-saluran ide  Islahnya ialah:
   melalui proses pengajarannya di Masjid al-Husaini, Darul 'Ulum, dan Universiti al-Azhar;
   melalui media massa seperti majalah al-Urwah al-Wuthqa, akhbar al-Waqa'i'a al-Misriyyah dan al-Ahram (Bahasa Arab: الأحرام);

Melalui karya-karya ilmiah beliau seperti risalah at-tauhid (bahasa arab: الرسالة التوحيد), tafsir juz ‘amma, at-tahrir fi Islah al-mahakim as-syar’iyah, al-islam wa ar-raddu ‘ala muntaqidih, dam al-islam wa an-nasraniyyah ma’a al-ilmi wa al-madaniyyah melalui jawatan-jawatan yang disandang seperti Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, ahli Majlis Pengurusan Universiti al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir.
Ide-ide yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh telah mengubah pandangan umat Islam terhadap Islam yang sering ikut-ikut dengan sebagian sarjana Muslim yang jumud dan pasif. Syeikh Muhammad Abduh berjaya memberi gambaran yang jelas tentang keperluan umat Islam kepada Islah, khususnya dalam bidang pendidikan. Ide Islah Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan, khususnya di Universiti al-Azhar telah memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam. Antara ide tersebut ialah:
   mewujudkan mata pelajaran matematik, geometri, algebra, geografi, sejarah dan seni khat;
   mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil;
   mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti al-Azhar;
   menyediakan peruntukan gaji guru dari perbendaharaan negara dan waqaf negara
2.            Model pemikiran pendidikan islam yang digunakan Muhammad abduh
Muhammad abduh adalah seorang pemimpin nasional. Dalam perjuanganya demi bangsa  ia memiliki pengaruh yang tidak kecil.dalam pemikiranya ia menerangkan  bahwa pendidikan adalah sarana perubahan.betapa pentingnya jiwa kebersamaan umat untuk memperlemah jiwa individualisme dan paratisme. Caranya dengan pendidikan sebenarnya, yaitu pendidikan yang di dasarkan atas ajaran-ajaran islam.
Yang paling dominan sekarang ini adalah kemajuan intelektual dan pemikiran. Bangsa yang luas pemikiranya dan menguasai bidang ilmu pengetahuan, akan kuat serta menguasai bangsa-bangsa lainya[8].pendidikan di sini berarti mengikuti prinsip-prinsip yang di bawa para nabi dan rosul.jika manusia berpendidikan, ia akan cinta dirinya untuk cinta pada orang lain, dan cinta pada orang lain untuk cinta pada dirinya sendiri.
Umat islam harus mendidik dirinya dengan pendidikan islam yang sebenarnya untuk mendapatkan keinginanya tersebut. Sebab tanpa itu, cita-cita akan sis-sia dan menjadi mimpi belaka, dan setiap kebutuhan tak akan terpenuhi.
Hubungan  ajaran islam dengan ilmu pengetahuan dan penempatan jiwa yang sebenarnya, terutama dalam masa permulaan pendidikan. Muhammad abduh menerangkan hubungan ajaran islam  dengan tabiat manusia dan pengarahan agama terhadap umat manusia, serta metode edukatif melaksanakan ajaran agama demi kepentingan mereka.
Sebab-sebab kelemahan persatuan umat islam adalah kemiskinan jiwa dan salahnya arah berfikir. Karena itu, umat islam dikuasai perasaan egoisme dan memudarnya arti persatuan. Namun, sebab utamanya adalah kebodohan  dan pemahaman  yang salah terhadap islam dan kehidupan.
Kemudian muhammad abduh mengadakan penyelidikan untuk memperbaiki keadaan umat secara menyeluruh  dengan mengembalikan jiwa kebersamaan, kebangsaan, islam dan kemanusiaan secara umum. Sedangkan metode perbaikannya dengan pengembangan  agama dan pengajaran agama islam pada pendidikan tingkat dasar.
Bukan hanya itu, tetapi juga menjadikan ajaran islam sebagai dasar kurikulum  sekolah,di tambah dengan ilmu-ilmu dan kecakapan lain untuk membekali kehidupan generasi sehingga mereka tidak kalah menghadapi bangsa barat dalam menguasai kehidupan ini.
Muhammad abduh menuntut adanya pendidikan bukan hanyapengajaran, dengan suatu pengarahan yang benar.menurut dia pendidikan harus didasar agama islam sehingga akan timbul jiwa kebersamaan yang mengatasi kepentingan pribadi.dengan demikian tujuan islam akan tercapai. Yakni kebesaran dan kejayaanya kembali.muhammad abduh meminta para saudagar agar memberi andil dakam pendidikan dalam kepentingan seluruh masyarakat.
Kata Muhammad abduh; apakah para saudagar tidak melihat bahwa menangulangi kesengsaraan kita dengan kepandaian dan ilmu pengetahuan?ss apakah mereka tidak tahu perbuatan-perbuatan orang lain (barat) terhadap kita untuk meraih manfaat yang setinggi-tingginya di negeri mereka. Jika mereka berfikir demikian, apakah belum mengerti bahwa mereka akn terjerumus dalam bahaya jika tidak menolong orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan?.
“Maka para saudagar kita yang khawatir akan kekuasaan tangan bangsa lain yang lalim, harus bersatu, bekerja sama dan mengorbankan hartanya mendirikan sekolah-sekolah serta lembga pendidikan.dengan demikian pendidikan akan di rasakan masyarakat dan ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan, berkembang juga jiwa kebenaran dan perbaikan serta timbul rasamemilikibersama (yang baik maupunyang buruk).akhirnya, munculdiantara warganegara kita yang akanmenundukkan bangsa-bangsa lain. Sehingga kita memiliki persamaan derajat dengan mereka. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
Pentingnya pendidikan agama untuk membentuk satu masyarakat yang kuat, memiliki ilmu pengetahuan, arah yang tepat dan menguasai bidang duniawi dan internasional sehingga memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ia jiga berpendapat. Usaha mengarahkan bangsa inikearah yang positiftidak akan sempurna, kecuali jika sarana pengarahan yang ada diubah dan kultur islam bersih dari kelemahan.
Sebab-sebab keterbelakangan umat islam, maka akan diketahui satu sebab, yakni; adanya pemberhentian daalm pendidikan agama baik dengan melalaikan pendidikan agama itu sekaligus sebagaimana di berbagai Negara.
Sesungguhnya perbaiakan kurikulum pengajaran tidak hanya dengan mengajarkan sebagian ilmu-ilmu fiqih di sekolah-sekolah islam menurut cara yang diterapkan di masjid-masjid dan buku-buku karangan para ulama.ilmu pengetahuan yang tinggi jika tidak di dasarkan pada akidah yangbenar dan keimanan yang mantap, ia akan rusak.jika tidak, malah menimbulkan usaha yang tanpa niat dan rasa ikhlas. Usah seperti itu sama dengan sia-sia tidak mencapai tujuan yang didinginkan maka pandangan harus diarahkan kepada hal-hal yang bisa memantapkan akidah dan menguatkan pikiran, kemudian pendidikan yang memantapakan jiwa, serta pemahaman batin, jiwa dan moral.
Pengajaran dan pendidikan harus didasarkan pada syariat islamyang mulia, di mana sumbernya al qur,an dan as-sunah yang sahih, petuah-petuah para sahabat dan para ulama-ulama salaf yang benar serta orang-orang yang mengikutijejakmereka seperti imam al ghozali dan sebagainya. Sistempendidikan yang diletakkan Muhammad abduh adalah dasar bagi pendidikan islam secara umum (dalam segala tingkatanya). Setelah itu, Muhammad abduh menerangkan tentang system lain untuk menghasilkan para guru, da,idan penasihat.
Selain itu kerusakan masyarakat islam adalah tersebarnya bid’ah dan penyimpangan terhadap akidah.ia juga berpendapat bahwa syariat islam tidak mengharamkan sarana ilmu pengetahuan yang utama, selama tidak membahayakan agam itu sendiri baik dari segi akidah maupun amal.[9] Menurutnya, umat islam selalu mempertanyakan hal-hal yang bermanfaat untukmereka hindari. Selainmuhammad abduh berbicara tentang jiwa kebersamaan dan kelemahan masyarakat, ia juga bberbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan erat dengan kekayaan nasional dan mencela kekikiran dan sifat boros, iamemuji sifat sederhana (batas pertengahan), ia membnadingkan kesederhanaan dengan kapitalisme lalu menerangkan kelemahan kapitalisme itu sendiri, ia menganjurkan pembagian kekayaan kepada seluruh masyarakat.
Tentang kesederhanaan kata Muhammad abduh adalah salah satu keutamaan manusia.jika seseorang kikir untuk sesuatu yang tidak patut dan berani berkorban harta untuk hal yang dibutuhkan,maka itu telah mendekati sifat sederhana sebagaimana sabda Rasul : “Kesederhanaan itu separuh dari kehidupan “.[10]  
Di bidang keyakinan (akidah),Muhammad Abduh membahas dua tema pokok,yakni:
1.      Pembebasan kaum muslimin dari akidah kaum Jabariyah
2.      Pemberian pengertian kepada mereka bahwa akal adalah nikmat dari Allah dan harus selaras dengan agama dan Risalah-Nya bagi manusia.Melalaikan kemampuan akal, berarti menutup mata dari nikmat Allah.   

Muhammad Abduh berpendapat,sikap fanatik terhadap berbagai madzhab dan buku-buku yang ada secara mutlak,tidak hanya berkaitan erat dengan kelemahan kepribadian dan ilmu pengetahuan ummat Islam waktu itu,sehingga tidak lagi selaras dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul. 
“Agama Islam telah membangkitkan akal pikiran dari tidur panjang.Agama Islam memproklamirkan bahwa manusia diciptakan tidak untuk dikekang,akan tetapi agar mendapat petunjuk dengan ilmu pengetahuan,tanda-tanda alam dan kejadian.Dengan demikian Islam membebaskan kekuasaan akal dari segala ikatan,khususnya ikatan taklid.Islam telah mengembalikan akal kepada fungsi yang sebenarnya,sesuai dengan hukum dan kebijaksanaannya”.[11]   
Tentang hubungan akal dengan wahyu,atau hubungan kaum intelektual dengan kaum pemegang nash dalam masyarakat Islam,Muhammad Abduh berpandangan seperti pandangan Ibnu Rusyd pada abad keenam Hijriyah dan pendapat Ibnu Taymiyah pada abad kedelapan.Pendapat itu ialah wahyu berhuungan erat dengan akal.Kata Abduh :
“Kitab Al-Quran telah menganjurkan untuk melihat dan menggunakan akal terhadap fenomena-fenomona alam dan rahasianya yang mungkin ditembus.Ia mencegah manusia dari taklid(meniru) keadaan umat-umat dan nenek moyang melalui cerita.Taklid adalah menyesatkan,dan tidak bagi ummat manusia”.[12] 
“Keyakinan kita,agama Islam adalah agama dengan akidah tauhid(monoteisme),bukan politeisme.Tiangnya adalah wahyu dan penopangnya akal.Selain itu adalah motivasi setan atau nafsu para pemimpin”.[13]
Jadi,wahyu harus sesuai dengan akal manusia,sebab keduanya adalah sumber petunjuk.Keduanya ada untuk satu tujuan dan bersumber dari satu sumber yaitu Yang Maha Sempurna.
Sedangkan pemikiran  muhammadv abduh dibidang pendidikan dan pengajaran umum mencakup diantaranya:
a.       Perlawanan taklid dan kemadzhaban
b.      Perlawanan terhadap buku-buku yang tendensius, untuk di perbaiki dan disesuaikan dengan pemikiran rasional dan historis.
c.       Reformasi al-azhar yang merupakan jantung umat islam.
d.      Menghidupkan kembali buku-buku lama untuk mengenal intekektualisme islam yang ada dalam sejarah umatnya, serta mengikuti pendapat-pendapat yang brnar sesuai dengan kondisi yang ada
Menurut Muhammad Abduh terpecahnya ummat Isla menjadi beberapa golongan disebabkan oleh kelemahan mereka sebagai satu ummat yang kuat.Dan itu terjadi karena adanya fanatisme terhadap satu madzhab.Banyaknya aliran (madzhab) pemikiran atau keyakinan,sebenarnya bukanlah bahay yang menghancurkan satu ummat.Tapi,yang bahaya adalah berhukum dan tunduk kepada aliran tersebut sehingga pengikutnya tidak berani mengemukakan kritik atau pendapat lain.Demikian juga dengan perpecahan yang terjadi pada ummat Islam.Ada jurang pemisah antara ahli Ilmu Kalam yang satu dengan lainnya,bahkan perpecahan antara ahli Kalam dengan ahli Filsafat.
Maka, menurut Muhammad abduh, tidak tepat untuk membenarkan salah satu madzhab secara mutlak. Sebab semua posisi semua madzhab di hadapan masyarakat islam adalah posisi yang menerangkan islam dan ajaran-ajaranya,maka, tidak boleh bagisalah satu madzhab, apalagi pengikutnya untuk menyatakan dirinya mutlakbenar, atau ia lebih dekat kepada tujuan islam sebenarnya.
Selain mengajak umat islam untuk membebaskan diri dari fanatisme buta terhadapa suatu madzhab, Muhammad abduh  juga menyerukan agar mereka berfikir sebagai manusia.dan demi keberhasilan dan kejujuran berfikir, umat islam harus mengikuti petunjuk al qur,an. Menyerukanijtihad dan memberantas taklid.
Muhammad abduh yakin bahwa manusia memiliki eksisitensi diri dan kemerdekaan di dunia ini. Majka, konsekuensi logisnya adalah manusia mampumemahami nash-nash kitab yang diturunkan  dan dasar-dasarnya. Itulah yang dikenal dengan ijtihad. Sebab ijtihad meneliti sumber agama yang asli untuk menciptakan  suasana dan cakrawala baru sesuai dengan hasil penelitian  iyu, sehingga tidak menyalahi sumber tersebut
Dengan demikian Muhammad abduh tidak ragu-ragu  membuka pintu ijtihad dan menyerang taklid. Abduh menyerukan ijtihad karena ia adalah tabiat kehidupan dan kebutuhan masyarakat.kehidupan manusia berkembang dan berubah-rubah,dimana peristiwa hari ini tidak sama dengan peristiwa kemarin. Sedangkan ijtihad merupaka cara yang ilmiah dan teoritis  (sesuai dengan ajaran agama), untuk menyesuaikan peristiwa-peristiwa kehidupan yang berubah-rubah itu dengan ajaran-ajaran islam secara umum.
Ijtihad sebagai cara yang sangat menentukan untuk memperluas suasana islam dalam kehidupan masyarakat islam. Harus di laksanakan orang yang memiliki siat-sifat ilmiah tertentu sebagaimana para mujtahid pada tiga abad pertama sejarah islam. Selain ijtihad, adalah memerangi taklid, sebab, ia menghentikan akal manusia pada batas tertentu
Akal manusia  tetap sebagai akal, dan peranan manusia muslim terhadap kitabullah dan sunah rasul pada setiap generasi, harus mennyerupai peranan umat islam pada masa keemasanya pertama. Peranan itu adalah bahwa seorang muslim pada zaman ini harus memahami al-qur’an dan sunnah yang sahih, sebagaimana para pendahulunya, dan harus menghargai syarat-syarat ijtihad
Peristiwa-peristiwa itu telah memaksa umat islam dalam setiap kondisi dan situasi untuk menyesuaikan dengan ajaran islam, sehingga tindakan umat islam menjadi tindakan yang islami. Dengan demikian agama islam tidak terpencil dari laju kehidupan ilmiah umatnya.
            Peristiwa baru itu datang secara tiba-tiba, dan belum di ketahui oleh para pendahulu umat islam. Jika umat islam sekarang hanya mengikuti pemikiran para pendahulunya, untuk menyesuaikan perkembangan hidup dengan ajaran islam, maka mereka akan berada dalam kehidupan transisional. Perkembangan hidup yang maju terus tak dapat di hentikan, sedangkan umat islam tidak mampu mengambil sikap yang tepat menghadapinya. Sementara mereka menginginkan tindakan hidup yang sesuai dengan ajaran dan tuntunannya.
            Pandangan Muhammad abduh terhadap buku-buku mutkhir yang di tulis pada masa kemandekan dan kelemahan ummat islam sama dengan pandangannya terhadap fanatisme golongan dan pengaruhnya negative, serta memencilkan peranan agama islam dari kehidupan. Fanatisme terhadap madzhab memecahkan persatuan umat dan mengacaukan pemahaman terhadap al-qur’an dan sunnah untuk mengarahkan kehidupan manusia yang berubah-ubah. Begitu juga dengan buku-buku itu.
            Muhammad abduh juga mengajak ummat islam untuk menghidupkan peninggalan-peninggalan lama. Abduh memaki buku-buku yang beredar pada waktu itu, namun dia tidak mengurangi nilai-nilai peninggalan arab dan islam yang menjadi tiang  perbaikan dan kebangkitan Negara timur islam menghadapi kehidupan nyata.
            Kita telah menerangka pemikiran Muhammad abduh di berbagai bidang: kebangsaan dan politik nasional, social, akidah, dan tuntunan umum. Dan dalam semua segi itu, abduh mengemukakan berbagai kritik membangun. Sedangkan inti seluruhnya adalah pendidikan islam. Ia melihat bahwa rusaknya masyarakatislam karena salahnya pendidikan.
            Untuk membangkitkan ummat islam, maka pendidikan harus di kembalikan kepada peranannya yang positif. Itulah cara membendung imperialisme, menumpaskan kezdoliman dan penindasan ummat manusia yang menjadi dasar kekuasaan imperialis di Negara-negara islam.
            Tapi, bagaimana cara menghilangkan penyimpangan dalam pendidikan itu? Bagaimana cara membuat pendidikan yang cocok? Jalan apa yang harus di tempuh untuk menghilangkan faktor-faktor perpecahan ummat? Apa cara untuk mengendalikan kehormatan manusia terhadap sesamanya di negeri ini? Dan jalan mana yang harus kita tempuh selamanya.
            Jalan itu, menurut abduh, adalah perbaikan al-azhar. Al-azhar adalah jantung ummat, jika rusak maka rusaklah ummat, bila baik maka baiklah ummat. Andaikan ia rusak maka para ahli agama akan salah pemahamannya terhadap islam dalam menuntut ummat. Dan makin tersebar individualisme dan sifat keserbabolehan, serta kelemahan selalu menerpa ummat islam. Maka bertambah tipislah nilai-nilai agama islam dalam dalam jiwa ummatnya dan kekuatan imperialis justru semakin kokoh. Ummat islam tidak bakal mampu menghadapi imperialisme dalam satu barisan yang kuat dengan keimanan dan kepemimpinan mereka di dunia.
            Jika al-azhar baik, akan memancarkan sinar petunjuk darinya, dan para ulamanya jadi panutan bagi pemeluk islam yang sholih, panutan dalam bertindak dan berfikir.Jika pengajaran al-azhar baik, maka ummat islam akan berbondong-bondong menuntut ilmu pengetahuan yang benar seperti masa pertama keemasan islam. Mereka akan menghidupkan kembali ilmu-ilmu pengetahuan indi dan yunani yang lama di telan zaman.
            Cita-cita abduh adalah perbaikan al-azhar dalam pemikiran yang matang. Abduh mengjak seluruh ulama al-azhar untuk memahami kitabullah, memberantas taqlid, kembali ke buku lama, memahami kehidupan nyata untuk mengikuti laju perkembangannya, dan menerangkan islam dengan cara modern dan ilmiah.
             Muhammad abduh telah menggambarkan sistematika untuk menghasilkan para da’I pengarang, dan ulama yang mampu menganalisa. Itu semua ada pada langkah-langkahnya memberi pelajaran, tulisan-tulisannya untuk orang awam dan cendekiawan, dan dalam menghidupkan kembali warisan-warisan lama.
            Tetapi ulama al-azhar mengadakan perlawanan terhadab Muhammad abduh. Mereka meragukan keimanan dan agamanya, menganggap abduh sangat lemah iman, dan tipis agamanya. Prasangka itu berlanjut terus sampai lama, hingga akhirnya pandangan mereka terhadap abduh berubah, setelah melihat tindakan dan langkah-langkah yang di tempuhnya, serta caranya dalam mengajar dan mengarang.
Tak lama kemudian, Muhammad abduh meninggalkan dunia untuk selamanya dalam keadaan optimis untuk memperbaiki al-azhar[14]. Namun abduh tidak tahu jika lantas al-azhar menjadi lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru bahasa arab pada tingkatan ibtidaiyah dan al-azhar tidak mampu mencetak sarjanah-sarjanah yang mampu memahami islam apalagi mengajarkannya kepada orang lain dan jadi alumni yang dapat menganalisa dan menyebarkan risalah islam


[1] Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1982, hlm. 58
[2] Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, hlm. 59-60.
[3] Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, hlm. 59-60
[4] Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu’tazilah, cet.1, Jakarta : UI Press, 1987,hlm, 17 dan 18
[5] Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu’tazilah, cet.1, Jakarta : UI Press, 1987,hlm,18

[6] Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu’tazilah, cet.1, Jakarta : UI Press, 1987,hlm,19 dan 22.

[7] Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu’tazilah, cet.1, Jakarta : UI Press, 1987,hlm,27
[8] Tarikh al-imam, vol.II,h.144.
[9] Tarikh al-imam, vol II,h.501.
[10] Tarikh al-imam’ vol II,H 59.
[11] Risalah Tauhid,hlm.101-2.
[12] Risalah Tauhid,hlm.15.
[13] Risalah Tauhid,hlm.14.
[14] Cita-cita para pemikir untuk memperbaiki al-azhar terealisi dengan dikeluarkannya UU No.103/1961, 1untuk mengembalikan struktur dan lembaga-lembaga yang dimilika al-azhar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar